Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 06/6/2024

Tính với số liệu ĐMT mái nhà (ước tính thương phẩm):
- Công suất lớn nhất trong ngày: 42599,4 MW (Lúc 15:35)
- Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu: 912,2 triệu kWh

Tính với số liệu ĐMT mái nhà (ước tính đầu cực):
- Công suất lớn nhất trong ngày: 43660,7 MW (Lúc 15:35)
- Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu: 917,9 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 300,5 triệu kWh

- Nhiệt điện than 422,4 triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 70,5 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

- Điện gió 19,1 triệu kWh

- ĐMT trang trại 49,3 triệu kWh

- ĐMT mái nhà (ước tính thương phẩm) 33,1 triệu kWh

- ĐMT mái nhà (ước tính đầu cực) 38,9 triệu kWh

- Nhập khẩu điện 15,2 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 2,1 triệu kWh

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGÀY 06/06/2024

Mục Khi phụ tải vào thấp điểm trưa Khi phụ tải vào cao điểm tối
Quốc gia + ĐMT mái nhà (ước tính thương phẩm) 38914,3 40799,7
Quốc gia + ĐMT mái nhà (ước tính đầu cực) 39712,4 40799,7
Thủy điện 6975,2 16304,0
Nhiệt điện than 15874,5 19082,6
Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 2229,5 3756
Nhiệt điện dầu 0 0
Điện gió 868,1 381,0
ĐMT trang trại 7115,7 0
ĐMT mái nhà (ước tính thương phẩm) 5447,9 0
ĐMT mái nhà (ước tính đầu cực) 6246,0 0
Nhập khẩu điện 314,2 1183,7
Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 89,1 92,4

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien


  • 07/06/2024 11:00
  • Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
  • 1605