Thông tin chung về vận hành hệ thống điện Quốc gia ngày 30/5/2024

Công suất lớn nhất trong ngày: 46520,8 MW (Lúc 13:30)

Sản lượng tiêu thụ trong ngày: 979,4 triệu kWh

Cơ cấu sản lượng huy động nguồn điện trong ngày:

- Thủy điện 202,4 triệu kWh

- Nhiệt điện than 551,6 triệu kWh

- Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 99,7 triệu kWh

- Nhiệt điện dầu 0 triệu kWh

- Điện gió 41,3 triệu kWh

- Điện mặt trời 56,2 triệu kWh

- Nhập khẩu điện 19,0 triệu kWh

- Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 3,0 triệu kWh

CÔNG SUẤT HUY ĐỘNG NGÀY 30/05/2024

Mục Khi phụ tải vào thấp điểm trưa Khi phụ tải vào cao điểm tối
Quốc gia 43847,2 41243,0
Thủy điện 7339,3 10308,9
Nhiệt điện than 21671,5 23444,3
Tuabin khí (Gas + Dầu DO) 3156,0 5074,5
Nhiệt điện dầu 0 0
Điện gió 2035,5 1233,4
ĐMT trang trại 5304,2 0
ĐMT mái nhà 3790,8 0
Nhập khẩu điện 421,5 1054,3
Khác (Sinh khối, Diesel Nam, …) 128,4 127,6

Thông tin công bố tại website của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia: 

https://www.nldc.evn.vn/HeThongDien


  • 31/05/2024 10:43
  • Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia
  • 1714