UBND tỉnh Bắc Giang ban hành kế hoạch thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2023 – 2025

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 24/8/2023 thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch được ban hành nhằm cụ thể hoá nội dung Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 – 2025 và các năm tiếp theo; góp phần thực hiện mục tiêu chung của cả nước về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; Đảm bảo việc cung cấp điện ổn định, an toàn hệ thống điện, làm nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, giữ vững chính trị, an ninh, quốc phòng, ổn định xã hội.

Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý Nhà nước, hỗ trợ kỹ thuật, huy động mọi nguồn lực nhằm thực hiện đầy đủ, có hiệu quả Chỉ thị số 20/CT –TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ; đưa chương trình tiết kiệm điện thành hoạt động thường xuyên, liên tục trong đời sống xã hội, tạo chuyển biến mạnh mẽ thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trên địa bàn, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Kế hoạch đặt ra mục tiêu phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng điện năng tiêu thụ trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2023-2025. Đến hết năm 2025, phấn đấu 100% chiếu sáng đường phố sử dụng đèn LED. Phấn đấu đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Giảm bớt tổn thất điện năng đối với hệ thống điện trên địa bàn tỉnh xuống dưới 3,5% vào năm 2025. Tiếp tục thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện và điều chỉnh phụ tải điện, sử dụng điện hợp lý để giảm bớt công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và người dân sử dụng điện trên địa bàn tỉnh chủ động, tích cực trong việc thực hành tiết kiệm điện và thực hiện nghiêm quy định Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Chi tiết KH44 xem file đính kèm

KH44.pdf


  • 28/08/2023 03:55
  • PV
  • 3737