• Biểu giá bán buôn điện

   1. Nông thôn

   TT

   Nhóm đối tượng khách hàng

   Giá bán điện

   (đồng/kWh)

   1

   Sinh hoạt

    

    

   Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50

   1.230

    

   Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100

   1.279

    

   Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200

   1.394

    

   Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300

   1.720

    

   Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400

   1.945

    

   Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

   2.028

   2

   Mục đích khác

   1.322

    

    

   2. Khu tập thể, cụm dân cư  

   TT

   Nhóm đối tượng khách hàng

   Giá bán điện

   (đồng/kWh)

   1

   Thành phố, thị xã

    

   1.1

   Sinh hoạt

    

   1.1.1

   Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư

    

    

   Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50

   1.382

    

   Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100

   1.431

    

   Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200

   1.624

    

   Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300

   2.049

    

   Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400

   2.310

    

   Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

   2.389

   1.1.2

   Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư

    

    

   Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50

   1.361

    

   Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100

   1.410

    

   Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200

   1.575

    

   Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300

   1.984

    

   Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400

   2.229

    

   Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

   2.333

   1.2

   Mục đích khác

   1.333

   2

   Thị trấn, huyện lỵ

    

   2.1

   Sinh hoạt

    

   2.1.1

   Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư

    

    

   Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50

   1.332

    

   Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100

   1.381

    

   Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200

   1.539

    

   Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300

   1.941

    

   Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400

   2.181

    

   Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

   2.256

   2.1.2

   Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư

    

    

   Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50

   1.311

    

   Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100

   1.360

    

   Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200

   1.503

    

   Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300

   1.856

    

   Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400

   2.101

    

   Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

   2.174

   2.2

   Mục đích khác

   1.333

    

    

   3. Giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt

   TT

   Nhóm đối tượng khách hàng

   Giá bán điện

   (đồng/kWh)

   1

   Giá bán buôn điện sinh hoạt

    

    

   Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50

   1.454

    

   Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100

   1.502

    

   Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200

   1.750

    

   Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300

   2.197

    

   Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400

   2.453

    

   Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

   2.535

   2

   Giá bán buôn điện cho mục đích khác

    

    

   a) Giờ bình thường

   2.192

    

   b) Giờ thấp điểm

   1.334

    

   c) Giờ cao điểm

   3.771

    

    

   4. Khu công nghiệp

   TT

   Nhóm đối tượng khách hàng

   Giá bán điện

   (đồng/kWh)

   1

   Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 kV của trạm biến áp 110 kV/35-22-10-6 kV

    

   1.1

   Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp lớn hơn 100 MVA

    

    

   a) Giờ bình thường

   1.325

    

   b) Giờ thấp điểm

   846

    

   c) Giờ cao điểm

   2.407

   1.2

   Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp từ 50 MVA đến 100 MVA

    

    

   a) Giờ bình thường

   1.330

    

   b) Giờ thấp điểm

   820

    

   c) Giờ cao điểm

   2.395

   1.3

   Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp dưới 50 MVA

    

    

   a) Giờ bình thường

   1.324

    

   b) Giờ thấp điểm

   818

    

   c) Giờ cao điểm

   2.379

   2

   Giá bán buôn điện phía trung áp của trạm biến áp 110/35-22-10-6 kV

    

   2.1

   Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV

    

    

   a) Giờ bình thường

   1.378

    

   b) Giờ thấp điểm

   885

    

   c) Giờ cao điểm

   2.506

   2.2

   Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV

    

    

   a) Giờ bình thường

   1.425

    

   b) Giờ thấp điểm

   916

    

   c) Giờ cao điểm

   2.586