Bộ Công Thương ban hành Văn bản hợp nhất về lập kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thực hiện kiểm toán năng lượng

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký xác thực Văn bản hợp nhất số 29/VBHN-BCT ngày 24/03/2020, về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng.

Theo đó, Thông tư số 09/2012/TT-BCT ngày 20/04/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng (có hiệu lực từ ngày 05/6/2012) được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 42/2019/TT-BCT ngày 18/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ báo cáo định kỳ tại các Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành hoặc liên tịch ban hành (có hiệu lực từ ngày 05/02/2020), được hợp nhất tại văn bản số 29/VBHN-BCT ngày 24/3/2020.

Việc hợp nhất văn bản của Bộ Công Thương góp phần bảo đảm hệ thống pháp luật đơn giản, rõ ràng, dễ sử dụng, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật.

Văn bản hợp nhất số 29/VBHN-BCT xem file đính kèm.

 

 

_VBHN29_BCT.pdf


  • 06/04/2020 11:25
  • Ngọc Tuấn
  • 1434