Danh bạ phục vụ các hoạt động tiết kiệm năng lượng năm 2021

Triển khai các hoạt động thực hiện Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019, Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng (Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương) phối hợp với các đơn vị ấn hành cuốn Danh bạ phục vụ các hoạt động tiết kiệm năng lượng nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng ở các địa phương trên phạm vi cả nước.

Cuốn danh bạ là cầu nối thiết thực cung cấp đầu mối thông tin liên lạc, giúp các cơ quan, đơn vị trong, ngoài ngành Công Thương và các địa phương thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực Tiết kiệm năng lượng.

Năm 2021 cuốn danh bạ đã được chỉnh lý và cập nhật những thông tin mới nhất.

Tải Danh bạ tại đây


  • 25/11/2021 04:00
  • Thảo Nguyên
  • 1071