Một số tài liệu tập huấn về tiết kiệm điện

1. Gia đình:

- Tập huấn Hướng dẫn sử dụng điện tiết kiệm 

+ Nguồn: Công ty Điện lực Vĩnh Long (thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam)

- Hướng dẫn thói quen sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả

+ Nguồn: Tổng công ty Điện lực miền Nam

- Tập huấn tiết kiệm điện

+ Nguồn: Công ty Điện lực Quảng Trị (thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung)

2. Học đường:

- Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

+ Nguồn: Tổng công ty Điện lực miền Bắc

- Bảng thông tin tuyên truyền tiết kiệm điện

+ Nguồn: Tổng công ty Điện lực miền Nam

- Một số câu hỏi về tiết kiệm điện dành cho học sinh

+ Nguồn: Công ty Điện lực Cần Thơ (thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam)


  • 08/11/2018 10:24
  • EVN
  • 4298