Một số tờ rơi - poster về tiết kiệm điện

1. Công sở

- Poster tiết kiệm điện Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế

+ Nguồn: Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế (thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung)

- Tờ rơi tiết kiệm điện Tổng công ty Điện lực miền Trung (1)

+ Nguồn: Tổng công ty Điện lực miền Trung

- Tờ rơi tiết kiệm điện Tổng công ty Điện lực miền Trung (2)

+ Nguồn: Tổng công ty Điện lực miền Trung

2. Gia đình

- Tờ rơi tiết kiệm điện Tổng công ty Điện lực miền Trung (3)

+ Nguồn: Tổng công ty Điện lực miền Trung

- Tờ rơi tiết kiệm điện Tổng công ty Điện lực miền Trung (4)

+ Nguồn: Tổng công ty Điện lực miền Trung

- Tờ rơi tiết kiệm điện Công ty Điện lực Long An

+ Nguồn: Công ty Điện lực Long An (thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam)

- Tờ rơi tiết kiệm điện Công ty Điện lực Ninh Thuận

+ Nguồn: Công ty Điện lực Ninh Thuận (thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam)

- Tờ rơi tiết kiệm điện Công ty Điện lực Ninh Thuận

+ Nguồn: Công ty Điện lực Ninh Thuận (thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam)

3. Học đường

- Bìa vở học sinh (mẫu 1)

+ Nguồn: Tổng công ty Điện lực miền Nam

- Bìa vở học sinh (mẫu 2)

+ Nguồn: Tổng công ty Điện lực miền Nam

- Bìa vở học sinh (mẫu 3)

+ Nguồn: Tổng công ty Điện lực miền Nam


  • 09/11/2018 09:25
  • EVN
  • 11340