Vợ chồng keo kiệt

Anh chồng keo kiệt đi làm được nửa đường, sực nhớ chưa tắt chiếc đèn dầu. Sợ vợ quên, anh lập tức quay về.

Ðến nhà, anh không dám vào vì sợ mở cửa, cửa sẽ chóng hỏng. Anh đứng ngoài dặn vợ tắt đèn. 

Bà vợ nghe thấy tiếng chồng bèn trách:

- Ði được nửa đường rồi mà còn quay về làm gì thêm mòn giày.

Anh chồng liền nói ngay:

- Không lo, tôi toàn xách giày thôi, chỉ đi đất về dặn mình tắt đèn đấy.


  • 03/01/2014 02:00
  • Sưu tầm
  • 1987


Gửi nhận xét