Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Kế hoạch bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025

Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Trần Đình Nhân vừa ban hành Quyết định số 1355/QĐ-EVN ngày 11/10/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch bình đẳng giới trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

EVN sẽ thực hiện nhiều giải pháp để tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới trong các lĩnh vực.

Cụ thể, EVN đưa ra mục tiêu tổng quát đến năm 2025, tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới trong các lĩnh vực (tăng tỷ lệ nữ trong các nhóm ngành nghề, đặc biệt là nhóm ngành nghề quản lý); nâng cao năng lực của cả nam và nữ để đáp ứng được yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tiến trình chuyển đổi số, đồng thời nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của toàn thể CBCNV, góp phần vào sựphá t triển bền vững của Tập đoàn.

Để thực hiện tốt mục tiêu tổng quát trên, Hội đồng thành viên EVN sẽ triển khai các biện pháp tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo công tác lồng ghép giới và thực hiện kế hoạch bình đẳng giới trong giám sát, đánh giá, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện, đồng thời xem công tác truyền thông nâng cao nhận thức CBCNV là giải pháp căn bản, thường xuyên và lâu dài, cần luôn đổi mới, sáng tạo về phương thức, hình thức và nội dung, phải luôn rà soát chặt chẽ nhằm đảm bảo không có định kiến giới, không phản tác dụng.

Trong đó, giai đoạn 2021-2023, EVN sẽ xây dựng các chính sách quy hoạch bổ nhiệm cán bộ nữ lồng ghép vào quy chế cán bộ; quy định về công tác tuyển dụng lao động nữ vào quy chế tuyển dụng, chính sách đào tạo đối với lao động nữ vào quy chế đào tạo của EVN, đồng thời xây dựng và thực hiện tiêu chí đánh giá người đứng đầu các đơn vị về chỉ tiêu lồng ghép giới vào công tác đánh giá cán bộ hàng năm.

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) của Tập đoàn cũng sẽ xây dựng chương trình đào tạo nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho lãnh đạo và tiến hành triển khai thực hiện và xem xét đưa vào đào tạo trực tuyến (E-learning), đưa chương trình đào tạo kỹ năng cho cán bộ quản lý nữ vào đào tạo trực tuyến (E-learning) thành chương trình đào tạo thường xuyên và bắt buộc.

EVN cũng sẽ phối hợp với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) triển khai chương trình đào tạo cho cán bộ quản lý nữ đương chức và cán bộ nữ quy hoạch các vị trí lãnh đạo, quản lý; phối hợp với Ngân hàng Thế giới xây dựng các chỉ tiêu đáng giá KPI có lồng ghép về giới và các chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ nữ; tiếp tục triển khai thực hiện đánh giá Chứng chỉ bình đẳng giới EDGE tại các đơn vị trực thuộc EVN.

Ngoài ra, tập đoàn sẽ phối hợp với Công đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng các chương trình truyền thông truyền cảm hứng, tạo sự gắn kết giữa nam và nữ, thay đổi các định kiến và xây dựng môi trường làm việc bình đẳng; tổ chức chương trình 8/3, 20/10, biểu dương các gia đình CBCNV tiêu biểu và con 7 CBCNV đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi, thăm hỏi động viên người cao tuổi (cha mẹ của CBCNV).

Giai đoạn 2024-2025, EVN tiến hành đánh giá kết quả hoạt động của giai đoạn 2021-2023, rút ra bài học kinh nghiệm và đề các chương trình hoạt động của các năm tiếp theo. Các chương trình truyền thông về bình đẳng giới, chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân viên tiếp tục duy trì và mở rộng, để có nhiều hơn các chương trình, hình thức hoạt động cả về số lượng và chất lượng.

Một số chỉ tiêu trong Kế hoạch  bình đẳng giới trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2021-2025: 

  • Tỷ lệ cán bộ nữ quy hoạch của mỗi đơn vị so với cán bộ lãnh đạo cùng cấp tối thiểu là tương đương tỷ lệ lao động nữ trong đơn vị, có quy hoạch nữ trong Ban lãnh đạo của đơn vị.
  • Phấn đấu tỷ lệ nữ cán bộ quản lý được bổ nhiệm chiếm tỷ lệ khoảng từ 60-80% so với tỷ lệ lao động nữ quy hoạch của đơn vị; tỷ lệ cán bộ nữ quản lý so với tổng số cán bộ quản lý cùng cấp đến năm 2025 từ 13-15%, mỗi vị trí chức danh quản lý khi bổ nhiệm (tuyển dụng) có 01 nữ là ứng viên.
  • Tỷ lệ nữ trong các cấp ủy đảng và Ban Thường vụ chiếm tỷ lệ 5- 10%; trong quy hoạch từ 10-15% so với cán bộ cùng cấp.
  • Tỷ lệ nữ lao động đạt chuẩn năng lực theo các vị trí chức danh - 100 % lao động nữ đạt chuẩn vị trí chức danh từ cấp công nhân, cán sự đến 3 cấp chuyên viên;
  • Tăng cường tỷ lệ lao động nữ ở các vị trí chức danh chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp; - Phấn đấu tỷ lệ nữ chiếm 5-10% trong đội ngũ chuyên gia cấp EVN.
  • Tỷ lệ lao động nữ tham gia các đề tài, đề án nghiên cứu, sáng kiến, cải tiến tại đơn vị năm sau cao hơn năm trước.

Nội dung cụ thể Quyết định số 1355/QĐ-EVN tại đây.


  • 13/10/2021 03:26
  • Thanh Huyền
  • 984