• Biểu giá bán buôn điện

   1. Nông thôn

   TT

   Nhóm đối tượng khách hàng

   Giá bán điện

   (đồng/kWh)

   1

   Sinh hoạt

    

    

   Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50

   1.403

    

   Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100

   1.459

    

   Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200

   1.590

    

   Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300

   1.971

    

   Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400

   2.231

    

   Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

   2.323

   2

   Mục đích khác

   1.473

    

    

   2. Khu tập thể, cụm dân cư  

   TT

   Nhóm đối tượng khách hàng

   Giá bán điện

   (đồng/kWh)

   1

   Thành phố, thị xã

    

   1.1

   Sinh hoạt

    

   1.1.1

   Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư

    

    

   Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50

   1.568

    

   Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100

   1.624

    

   Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200

   1.839

    

   Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300

   2.327

    

   Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400

   2.625

    

   Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

   2.713

   1.1.2

   Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư

    

    

   Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50

   1.545

    

   Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100

   1.601

    

   Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200

   1.786

    

   Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300

   2.257

    

   Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400

   2.538

    

   Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

   2.652

   1.2

   Mục đích khác

   1.485

   2

   Thị trấn, huyện lỵ

    

   2.1

   Sinh hoạt

    

   2.1.1

   Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư

    

    

   Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50

   1.514

    

   Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100

   1.570

    

   Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200

   1.747

    

   Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300

   2.210

    

   Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400

   2.486

    

   Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

   2.569

   2.1.2

   Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư

    

    

   Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50

   1.491

    

   Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100

   1.547

    

   Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200

   1.708

    

   Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300

   2.119

    

   Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400

   2.399

    

   Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

   2.480

   2.2

   Mục đích khác

   1.485

    

    

   3. Giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt

   TT

   Nhóm đối tượng khách hàng

   Giá bán điện

   (đồng/kWh)

   1

   Giá bán buôn điện sinh hoạt

    

    

   Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50

   1.646

    

   Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100

   1.701

    

   Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200

   1.976

    

   Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300

   2.487

    

   Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400

   2.780

    

   Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

   2.871

   2

   Giá bán buôn điện cho mục đích khác

    

    

   a) Giờ bình thường

   2.528

    

   b) Giờ thấp điểm

   1.538

    

   c) Giờ cao điểm

   4.349

    

    

   4. Khu công nghiệp

   TT

   Nhóm đối tượng khách hàng

   Giá bán điện

   (đồng/kWh)

   1

   Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 kV của trạm biến áp 110 kV/35-22-10-6 kV

    

   1.1

   Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp lớn hơn 100 MVA

    

    

   a) Giờ bình thường

   1.480

    

   b) Giờ thấp điểm

   945

    

   c) Giờ cao điểm

   2.702

   1.2

   Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp từ 50 MVA đến 100 MVA

    

    

   a) Giờ bình thường

   1.474

    

   b) Giờ thấp điểm

   917

    

   c) Giờ cao điểm

   2.689

   1.3

   Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp dưới 50 MVA

    

    

   a) Giờ bình thường

   1.466

    

   b) Giờ thấp điểm

   914

    

   c) Giờ cao điểm

   2.673

   2

   Giá bán buôn điện phía trung áp của trạm biến áp 110/35-22-10-6 kV

    

   2.1

   Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV

    

    

   a) Giờ bình thường

   1.526

    

   b) Giờ thấp điểm

   989

    

   c) Giờ cao điểm

   2.817

   2.2

   Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV

    

    

   a) Giờ bình thường

   1.581

    

   b) Giờ thấp điểm

   1.024

    

   c) Giờ cao điểm

   2.908

    

   5. Giá bán buôn điện cho chợ: 2.383 đ/kWh