• Biểu giá bán buôn điện

   1. Nông thôn

   TT

   Nhóm đối tượng khách hàng

   Giá bán điện

   (đồng/kWh)

   1

   Sinh hoạt

    

    

   Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50

   1.285

    

   Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100

   1.336

    

   Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200

   1.450

    

   Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300

   1.797

    

   Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400

   2.035

    

   Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

   2.120

   2

   Mục đích khác

   1.368

    

    

   2. Khu tập thể, cụm dân cư  

   TT

   Nhóm đối tượng khách hàng

   Giá bán điện

   (đồng/kWh)

   1

   Thành phố, thị xã

    

   1.1

   Sinh hoạt

    

   1.1.1

   Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư

    

    

   Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50

   1.443

    

   Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100

   1.494

    

   Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200

   1.690

    

   Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300

   2.139

    

   Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400

   2.414

    

   Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

   2.495

   1.1.2

   Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư

    

    

   Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50

   1.421

    

   Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100

   1.472

    

   Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200

   1.639

    

   Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300

   2.072

    

   Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400

   2.330

    

   Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

   2.437

   1.2

   Mục đích khác

   1.380

   2

   Thị trấn, huyện lỵ

    

   2.1

   Sinh hoạt

    

   2.1.1

   Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư

    

    

   Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50

   1.391

    

   Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100

   1.442

    

   Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200

   1.601

    

   Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300

   2.027

    

   Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400

   2.280

    

   Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

   2.357

   2.1.2

   Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư

    

    

   Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50

   1.369

    

   Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100

   1.420

    

   Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200

   1.564

    

   Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300

   1.939

    

   Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400

   2.197

    

   Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

   2.271

   2.2

   Mục đích khác

   1.380

    

    

   3. Giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại - dịch vụ - sinh hoạt

   TT

   Nhóm đối tượng khách hàng

   Giá bán điện

   (đồng/kWh)

   1

   Giá bán buôn điện sinh hoạt

    

    

   Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50

   1.518

    

   Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100

   1.568

    

   Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200

   1.821

    

   Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300

   2.293

    

   Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400

   2.563

    

   Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

   2.647

   2

   Giá bán buôn điện cho mục đích khác

    

    

   a) Giờ bình thường

   2.328

    

   b) Giờ thấp điểm

   1.416

    

   c) Giờ cao điểm

   4.004

    

    

   4. Khu công nghiệp

   TT

   Nhóm đối tượng khách hàng

   Giá bán điện

   (đồng/kWh)

   1

   Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 kV của trạm biến áp 110 kV/35-22-10-6 kV

    

   1.1

   Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp lớn hơn 100 MVA

    

    

   a) Giờ bình thường

   1.380

    

   b) Giờ thấp điểm

   860

    

   c) Giờ cao điểm

   2.515

   1.2

   Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp từ 50 MVA đến 100 MVA

    

    

   a) Giờ bình thường

   1.374

    

   b) Giờ thấp điểm

   833

    

   c) Giờ cao điểm

   2.503

   1.3

   Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp dưới 50 MVA

    

    

   a) Giờ bình thường

   1.367

    

   b) Giờ thấp điểm

   830

    

   c) Giờ cao điểm

   2.487

   2

   Giá bán buôn điện phía trung áp của trạm biến áp 110/35-22-10-6 kV

    

   2.1

   Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV

    

    

   a) Giờ bình thường

   1.424

    

   b) Giờ thấp điểm

   901

    

   c) Giờ cao điểm

   2.621

   2.2

   Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV

    

    

   a) Giờ bình thường

   1.474

    

   b) Giờ thấp điểm

   934

    

   c) Giờ cao điểm

   2.705

    

   5. Bán buôn cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ: 2.200 đ/kWh