• Cấp điện theo yêu cầu mua điện ngoài lãnh thổ Việt Nam

   1. Trình tự thực hiện:

   - Công ty Mua bán điện (EVNEPTC)/ Tổng công ty Điện lực (TCTĐL) tiếp nhận hồ sơ đề nghị mua điện của KH ngoài lãnh thổ Việt Nam.

   - EVNEPTC/TCTĐL lập và trình EVN: Hồ sơ đề nghị phê duyệt chủ trương bán điện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 09/2015/TT-BCT quy định trình tự, thủ tục phê duyệt chủ trương mua, bán điện với nước ngoài và các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế có hiệu lực.

   - EVN trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương bán điện và thông qua giá điện.

   - EVNEPTC/TCTĐL thỏa thuận đấu nối theo quy định tại Thông tư số 25/2016/TT-BCT, Thông tư số 39/2015/TT-BCT, Thông tư số 30/2019/TT-BCT quy định hệ thống điện truyền tải, phân phối và các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế có hiệu lực sau khi có quyết định phê duyệt chủ trương bán điện, giá bán điện của cấp có thẩm quyền

   - EVNEPTC/TCTĐL thỏa thuận đo đếm theo quy định tại Thông tư số 42/2015/TT-BCT quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện và các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế có hiệu lực.

   - Ký kết và thực hiện HĐMBĐ:

   + EVNEPTC đàm phán, dự thảo, ký tắt HĐMBĐ với KH để trình EVN thông qua và ủy quyền ký kết, thực hiện HĐMBĐ với các trường hợp được EVN ủy quyền.

   + TCTĐL ký kết và thực hiện HĐMBĐ với các trường hợp thuộc thẩm quyền.

   2. Hồ sơ:

   a)   Danh mục theo quy định tại Thông tư số 09/2015/TT-BCT và các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế có hiệu lực.

   b)  Các Quyết định phê duyệt, thông qua chủ trương bán điện, giá bán điện, đầu tư của các cấp có thẩm quyền.

   c)   Thỏa thuận đấu nối với EVNNPT/TCTĐL. 

   d)  Thỏa thuận đo đếm với EVNEPTC/TCTĐL.

   e)   Hợp đồng mua bán điện.

   f)    Biên bản treo, tháo thiết bị đo đếm.

   c)   Thỏa thuận bảo đảm thực hiện HĐMBĐ (nếu có).

   d)  Các Biên bản làm việc, thỏa thuận khác với KH (nếu có).