• 28/03/2019

Tập đoàn Điện lực Việt Nam công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ.


  • 29/12/2018

Tập đoàn Điện lực Việt Nam công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ.


  • 27/09/2018

Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017, thực hiện theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP.


  • 15/08/2018

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty mẹ EVN và hợp nhất toàn Tập đoàn, thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP.


  • 23/07/2018

Bản cập nhật một số chỉ tiêu trong Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2017 và giai đoạn 2015 - 2017 của EVN, phục vụ công bố thông tin doanh nghiệp theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP.


  • 19/06/2018

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và 3 năm gần nhất của EVN theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP về việc công bố thông tin doanh nghiệp.


  • 31/03/2018

Báo cáo thực hiện chế độ đối với người lao động năm 2017 theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP về việc công bố thông tin doanh nghiệp.


  • 19/03/2018

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016 - 2020 của EVN, đã được Chính phủ phê duyệt, phục vụ công bố thông tin theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về việc công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.


  • 19/03/2018

Bản Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 của EVN phục vụ công bố thông tin theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về việc công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.