08:30 | 01/12/2023 | 11.914 lượt xem

Ngày 30/11/2023, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 695/QĐ-UBQLV bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ ngày 01/12/2023. Căn cứ một số văn bản của...


10:08 | 28/08/2023 | 6.657 lượt xem

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố thông tin theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ.


16:10 | 09/08/2023 | 4.285 lượt xem

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố thông tin theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ.


14:00 | 20/07/2023 | 3.131 lượt xem

Ngày 19/7/2023, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 868/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm ông Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công Thương giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ ngày 19/7/2023.


16:46 | 30/06/2023 | 4.006 lượt xem

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố thông tin theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ.


09:08 | 30/06/2023 | 12.771 lượt xem

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố thông tin theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ.


08:52 | 26/08/2022 | 7.230 lượt xem

Thực hiện Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty mẹ - EVN và hợp nhất toàn EVN theo quy định.


10:00 | 01/08/2022 | 6.165 lượt xem

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố thông tin theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ.


17:00 | 30/06/2022 | 6.308 lượt xem

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố thông tin theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ.