Xây dựng "Sổ tay đánh giá rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng"

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang xây dựng Sổ tay đánh giá rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng. Theo đó các tổ chức tín dụng cần đánh giá các rủi ro và tác động tiềm ẩn của dự án đối với môi trường (không khí, nước, đất, chất thải nguy hại, tiêu thụ nguyên vật liệu, năng lượng và nước trước khi cho vay vốn.

Theo NHNN, mục tiêu ban hành sổ tay nhằm tăng cường nhận thức của các tổ chức tín dụng và các đối tượng liên quan về các quy định mới liên quan đến quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động tín dụng và đầu tư. Qua đó, giúp các tổ chức tín dụng (TCTD) giảm thiểu rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng nhất là với những dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Theo dự thảo của NHNN, phần nội dung đánh giá tác động môi trường và xã hội của dự án đề nghị cấp tín dụng sẽ đưa ra các tiêu thức cụ thể mà TCTD cần yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin để xem xét các rủi ro và tác động tiềm ẩn và, hoặc hiện có của dự án đối với môi trường (không khí, nước, đất, chất thải nguy hại, tiêu thụ nguyên vật liệu, năng lượng và nước), đối với lực lượng lao động (chế độ và điều kiện lao động, sức khỏe và an toàn lao động), đối với sức khỏe và an toàn của người dân xung quanh khu vực dự án, đối với đời sống của người dân bản địa, các tác động lên khu vực đa dạng sinh học, di sản văn hóa…

Nội dung này cũng sẽ rà soát hồ sơ, trực tiếp thăm và quan sát tại khu vực đặt dự án, lấy ý kiến các chuyên gia và các đối tượng bị ảnh hưởng của dự án (như cộng đồng dân cư xung quanh khu vực dự án) là ba cách thức quan trọng nhất để các cán bộ tín dụng hoàn thành phần này.

Đối với các dự án mới chưa đi vào hoạt động, rà soát hồ sơ và các kế hoạch của doanh nghiệp chủ dự án sẽ là cách thức chính để các cán bộ tín dụng hoàn thành phần này...

Ngân hàng nhà nước cũng cho biết, thời gian dự kiến ban hành sổ tay này trong năm 2017.


  • 14/04/2017 09:12
  • Ngọc Tuấn
  • 4856