Thăm Thủy điện Ialy

16:19 | 18/10/2023 | 2.045 lượt xem

Chi tiết...


Công ty Thủy điện Ialy đặt mục tiêu sản xuất hơn 4,9 tỷ kWh trong năm 2021

17:00 | 25/02/2021 | 3.164 lượt xem

4,907 tỷ kWh là mục tiêu sản lượng sản xuất năm nay của Công ty Thủy điện Ialy, đồng thời quản lý vận hành an toàn cả 3 nhà máy thủy điện.

Chi tiết...