Tình hình hoạt động tháng 2 năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 3/2023

08:20 | 07/03/2023 | 9.653 lượt xem

Trong tháng 2 năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Đồng thời, đã hoàn thành tốt việc xả nước đổ ải vụ Đông Xuân 2022-2023 cho các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ.

Chi tiết...


Tình hình hoạt động tháng 2 năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 3/2023

08:20 | 07/03/2023 | 9.653 lượt xem

Trong tháng 2 năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Đồng thời, đã hoàn thành tốt việc xả nước đổ ải vụ Đông Xuân 2022-2023 cho các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ.

Chi tiết...