Những "cây sáng kiến" của PC Quảng Ngãi

17:19 | 17/08/2023 | 3.827 lượt xem

Xuất phát từ yêu cầu công việc cùng với niềm đam mê sáng tạo, nhiều CBCNV PC Quảng Ngãi đã ngẫu nhiên trở thành những "cây sáng kiến", nỗ lực nghiên cứu, triển khai nhiều giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả thiết thực cho đơn vị.

Chi tiết...


Cải tiến xe nâng di chuyển tủ và con đội hạ tủ hợp bộ 24 kV

11:11 | 18/05/2017 | 11.776 lượt xem

Sáng kiến “Cải tiến xe nâng di chuyển tủ và con đội hạ tủ hợp bộ 24 kV” của tác giả Nguyễn Đình Anh Thảo - Giám đốc Chi nhánh Điện cao thế Tây Ninh và cộng sự đã được Hội đồng sáng kiến Tổng công ty Điện lực miền Nam công nhận là sáng kiến cấp Tổng công ty, xếp hạng A, giá trị làm lợi hàng trăm...

Chi tiết...