EVN nỗ lực đảm bảo điện trong điều kiện nắng nóng, phụ tải tăng cao