Thắp sáng đường quê, đưa ánh điện về từng thôn xóm