Thi công Dự án đường dây 500 kV mạch 3 tại vị trí hiểm trở sẽ như thế nào?