Thi đua tăng tốc các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch