Tuần lễ hồng EVN lần thứ VIII: Lan tỏa yêu thương, nối dài sự sống