Hội đồng thành viên EVN bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Căn cứ Nghị quyết số 345/NQ-HĐTV về công tác nhân sự Hội đồng thành viên, Ban Điều hành kiểm soát viên đối với EVNNPC, phương án nhân sự cho Hội đồng thành viên, Ban Điều hành kiểm soát viên EVNNPC do EVN đã phê chuẩn: 

Nhân sự được chuyển tiếp từ cán bộ hiện tại của EVNNPC nhưng không thay đổi chức danh chức vụ gồm:

- Ông Thiều Kim Quỳnh chuyển tiếp đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPC.

- Ông Lê Minh Tuấn và ông Lê Quang Thái chuyển tiếp đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc EVNNPC.

- Bà Lưu Thị Thanh Thủy chuyển tiếp đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng EVNNPC.

- Ông Nguyễn Tuấn Dương chuyển tiếp đảm nhiệm chức vụ Kiểm soát viên chuyên trách của EVNNPC, thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm là 3 năm.

- Ông Nguyễn Hồng Quang, chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính EVN tiếp tục nhiệm vụ Kiểm soát viên không chuyên trách của EVN tại EVNNPC.

- Ông Tạ Tuấn Anh, chuyên viên Ban Kỹ thuật - sản xuất EVN tiếp tục nhiệm vụ Kiểm soát viên không chuyên trách của EVN tại EVNNPC.

Nhân sự bổ nhiệm mới tham gia Hội đồng thành viên, Ban Điều hành EVNNPC gồm:

- Bà Đỗ Nguyệt Ánh, Phó Tổng giám đốc EVNNPC, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc EVNNPC.

- Ông Hồ Mạnh Tuấn, Phó Tổng giám đốc EVNNPC, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên EVNNPC.

- Ông Vũ Thế Nam, Trưởng Ban Tổng hợp EVNNPC, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên.

- Ông Bùi Lê Cường, Giám đốc Ban Quản lý dự án lưới điện thuộc EVNNPC, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên EVNNPC.

- Ông Nguyễn Đức Thiện, Giám đốc Công ty Điện lực Hưng Yên thuộc EVNNPC, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc EVNNPC.

- Ông Vũ Anh Phương, Trưởng Ban Quản lý đấu thầu EVNNPC, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc EVNNPC.

- Ông Lê Văn Trang, Trưởng Ban Kế hoạch EVNNPC, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc EVNNPC.

Ngoài ra, EVN đã phê chuẩn việc kiện toàn nhân sự chức danh Giám đốc một số đơn vị thuộc EVNNPC (nhân sự từ nguồn cán bộ quy hoạch, giai đoạn 2019-2021 đã được Hội đồng thành viên EVN phê duyệt) bao gồm:

- Điều động và bổ nhiệm:

+ Ông Trần Minh Dũng, Giám đốc Công ty Điện lực Hà Nam về nhận nhiệm vụ công tác tại EVNNPC, giữ chức vụ Trưởng Ban Kế hoạch EVNNPC.

- Thông qua chủ trương bổ nhiệm các vị trí: Giám đốc Ban Quản lý dự án lưới điện (thay ông Bùi Lê Cường); Giám đốc Công ty Điện lực Hưng Yên (thay ông Nguyễn Đức Thiện); Giám đốc Công ty Điện lực Hà Nam (thay ông Trần Minh Dũng).


  • 16/07/2019 11:05
  • Theo Ban Tổ chức và Nhân sự EVN