Hoàn thiện nền tảng Chính phủ điện tử

Mục tiêu của Nghị quyết là hoàn thiện nền tảng Chính phủ điện tử nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. 

Đồng thời nâng cao xếp hạng Chính phủ điện tử theo đánh giá của Liên hợp quốc tăng từ 10 đến 15 bậc năm 2020, đưa Việt Nam vào nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN trong xếp hạnh Chính phủ điện tử theo đánh giá của Liên hợp quốc đến năm 2025.

Một số chỉ tiêu trong giai đoạn 2019 - 2020 cụ thể như sau: 20% số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống thông tin Chính phủ điện tử được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của từng Bộ, ngành, địa phương đạt từ 20% trở lên; tích hợp 30% các dịch vụ trực tuyến mức độ 3,4 của các Bộ, ngành, địa phương; 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện qua Hệ thống thông tin điện tử cấp bộ, cấp tỉnh,…

Chi tiết Nghị quyết có file đính kèm.

 


  • 18/03/2019 03:23
  • Minh Ngọc