• Biểu giá bán lẻ điện

      a) Các ngành sản xuất

      TT

      Nhóm đối tượng khách hàng

      Giá bán điện

      (đồng/kWh)

      1.1

      Cấp điện áp từ 110 kV trở lên

       

       

      a) Giờ bình thường

      1.536

       

      b) Giờ thấp điểm

      970

       

      c) Giờ cao điểm

      2.759

      1.2

      Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV

       

       

      a) Giờ bình thường

      1.555

       

      b) Giờ thấp điểm

      1.007

       

      c) Giờ cao điểm

      2.871

      1.3

      Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV

       

       

      a) Giờ bình thường

      1.611

       

      b) Giờ thấp điểm

      1.044

       

      c) Giờ cao điểm

      2.964

      1.4

      Cấp điện áp dưới 6 kV

       

       

      a) Giờ bình thường

      1.685

       

      b) Giờ thấp điểm

      1.100

       

      c) Giờ cao điểm

      3.076

       

      Khách hàng mua điện tại cấp điện áp 20kV được tính theo giá tại cấp điện áp từ 22kV đến dưới 110kV.

      b) Khối hành chính, sự nghiệp 

      TT

      Nhóm đối tượng khách hàng

      Giá bán điện

      (đồng/kWh)

      1

      Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông

       

       

      Cấp điện áp từ 6 kV trở lên

      1.659

       

      Cấp điện áp dưới 6 kV

      1.771

      2

      Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp

       

       

      Cấp điện áp từ 6 kV trở lên

      1.827

       

      Cấp điện áp dưới 6 kV

      1.902

       

      c) Kinh doanh

      TT

      Nhóm đối tượng khách hàng

      Giá bán điện

      (đồng/kWh)

      1

      Cấp điện áp từ 22 kV trở lên

       

       

      a) Giờ bình thường

      2.442

       

      b) Giờ thấp điểm

      1.361

       

      c) Giờ cao điểm

      4.251

      2

      Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV

       

       

      a) Giờ bình thường

      2.629

       

      b) Giờ thấp điểm

      1.547

       

      c) Giờ cao điểm

      4.400

      3

      Cấp điện áp dưới 6 kV

       

       

      a) Giờ bình thường

      2.666

       

      b) Giờ thấp điểm

      1.622

       

      c) Giờ cao điểm

      4.587

       

      d) Sinh hoạt

      TT

      Nhóm đối tượng khách hàng

      Giá bán điện

      (đồng/kWh)

      1

      Giá bán lẻ điện sinh hoạt

       

       

      Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50

      1.678

       

      Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100

      1.734

       

      Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200

      2.014

       

      Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300

      2.536

       

      Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400

      2.834

       

      Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

      2.927

      2

      Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước

      2.461

      Đối với sinh viên và người lao động thuê nhà để ở:

      - Trường hợp thời hạn cho thuê nhà dưới 12 tháng và chủ nhà không thực hiện kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3: Từ 101 - 200 kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ.

      - Trường hợp chủ nhà kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì Bên bán điện có trách nhiệm cấp định mức cho chủ nhà căn cứ vào sổ tạm trú hoặc chứng từ xác nhận tạm trú của cơ quan Công an quản lý địa bàn; cứ 04 người được tính là một hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt.