• Dịch vụ cấp điện mới từ lưới điện trung áp (cấp điện áp 6kV, 10kV, 15kV, 22kV, 35kV)

   I. Khách hàng có yêu cầu mua điện từ Điểm đấu nối đến địa điểm sử dụng điện của Khách hàng gửi yêu cầu cung cấp dịch vụ qua các phương thức sau:

   - Giao dịch trực tuyến điện tử tại chuyên mục “Chăm sóc khách hàng” trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng (danh sách tại đây);

   - Gửi Email, fax, gọi điện thoại, gửi bưu điện và các tiện ích khác theo địa chỉ được niêm yết tại Phòng Giao dịch khách hàng và trên website;

   - Khách hàng trực tiếp đến Phòng Giao dịch khách hàng của Điện lực/Công ty Điện lực (ĐL/CTĐL).

   II. Thủ tục và trách nhiệm trong việc cung cấp dịch vụ điện mới từ lưới điện trung áp quy định trong bảng dưới đây:

   TT

   Loại hình  dịch vụ

   Giấy tờ khách hàng cung cấp

   Thời gian giải quyết của ĐL/CTĐL

   Trách nhiệm chi phí

    

   ĐL/CTĐL

   Khách hàng

   1

   Khách hàng mua điện sinh hoạt

   Giấy đề nghị mua điện

   Giấy tờ tùy thân (cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của Tổ chức)

   Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ

   Thông tin đăng ký đấu nối

   Tại TP Hồ Chí Minh không quá 05 ngày làm việc 

   Các tỉnh/thành phố khác không quá 07 ngày làm việc

   Từ lưới điện đến điểm đấu nối đã thỏa thuận và thiết bị đo đếm

   Từ điểm đấu nối đã thoả thuận đến địa điểm sử dụng điện của Khách hàng

   2

   Khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt

    

    

   2.1

   Khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt công suất đến 2.000kVA

    

    

   Giấy đề nghị mua điện

   Giấy tờ tùy thân (cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của Tổ chức)

   Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ

   Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện

   Thông tin đăng ký đấu nối

    

   2.2

   Khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt công  suất lớn hơn 2.000kVA

   3

   Khách hàng mua buôn điện nông thôn

   Giấy đề nghị mua điện

   Giấy tờ tùy thân (cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của Tổ chức)

   Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ

   Thông tin đăng ký đấu nối

   Giấy phép hoạt động Điện lực (trường hợp mua buôn điện có công suất lớn hơn 50kVA)

   Không quá 07 ngày làm việc

   III. Trình tự thực hiện cấp điện mới từ lưới điện trung áp

   1. Trường hợp công trình điện (trạm biến áp/đường dây và trạm biến áp) do ĐL/CTĐL đầu tư, ĐL/CTĐL thực hiện 02 thủ tục với Khách hàng:

   (i) Tiếp nhận yêu cầu, khảo sát hiện trường, thỏa thuận điểm đấu nối

   (ii) Ký kết HĐMBĐ như đối với khách hàng mua điện từ lưới điện hạ áp

   Các bước còn lại ĐL/CTĐL tự thực hiện tuân thủ theo đúng qui định về đầu tư xây dựng cơ bản.

   Tổng thời gian là 30 ngày làm việc (bao gồm thời gian thực hiện của ĐL/CTĐL và thời gian giải quyết thủ tục của các cơ quan quản lý nhà nước), riêng tại địa bàn TP Hồ Chí Minh là 13 ngày làm việc.

   2. Trường hợp công trình điện do khách hàng đầu tư: 

   a) Khách hàng có tổng công suất trạm biến áp đến 2.000kVA.

             Hạng mục và trình tự thực hiện Trách nhiệm thực hiện

   Thời gian thực hiện của ĐL/CTĐL

   1.Tiếp nhận yêu cầu, khảo sát hiện trường, Thỏa thuận đấu nối 

   - Khách hàng

   - ĐL/CTĐL

   Không quá 02 ngày làm việc

   2. Thỏa thuận vị trí cột/trạm điện, hành lang lưới điện và Cấp phép thi công xây dựng công trình điện

   - Khách hàng

   - Sở Xây dựng/Sở Giao thông công chính/UBND các cấp theo thẩm quyền.

    

   3. Thi công xây dựng công trình điện

   - Khách hàng

    

   4. Ký kết HĐMBĐ, nghiệm thu và đóng điện

   - Khách hàng

   - ĐL/CTĐL

   - Tại TPHCM không quá 03 ngày làm việc

   - Các tỉnh/thành phố khác không quá 05 ngày làm việc 

   Tổng thời gian thực hiện các thủ tục với ĐL/CTĐL

    

   - Tại TPHCM không quá 05 ngày làm việc

   - Các tỉnh/thành phố khác không quá 07 ngày làm việc

   Ghi chú: Tổng cộng 4 bước, gồm: 

   - Khách hàng với ĐL/CTĐL: 2 bước

   - Khách hàng với Cơ quan quản lý Nhà nước: 1 bước

   - Khách hàng tổ chức thi công: 1 bước

   b) Khách hàng có tổng công suất trạm biến áp lớn hơn 2.000kVA.

   Hạng mục và trình tự thực hiện Trách nhiệm thực hiện Thời gian thực hiện của ĐL/CTĐL

   1.Tiếp nhận yêu cầu, khảo sát hiện trường, thỏa thuận đấu nối

   - Khách hàng  

   - ĐL/CTĐL

   Không quá 02 ngày làm việc

   2. Xác nhận sự phù hợp Quy hoạch điện

   - Khách hàng

   - Sở Công Thương

    

   3. Thỏa thuận vị trí cột/trạm điện, hành lang lưới điện và Cấp phép thi công xây dựng công trình điện cấp

   - Khách hàng

   - Sở Xây dựng/Sở Giao thông công chính/UBND các cấp theo thẩm quyền.

    

   4. Thi công xây dựng công trình điện

   - Khách hàng

    

   5. Ký kết HĐMBĐ, nghiệm thu và đóng điện

   - Khách hàng

   - ĐL/CTĐL

   - Tại TPHCM không quá 03 ngày làm việc

   - Các tỉnh/thành phố khác không quá 05 ngày làm việc 

   Tổng thời gian thực hiện các thủ tục với ĐL/CTĐL  

   - Tại TPHCM không quá 05 ngày làm việc

   - Các tỉnh/thành phố khác không quá 07 ngày làm việc

   Ghi chú: Tổng cộng 5 bước, gồm:

   - Khách hàng với ĐL/CTĐL: 2 bước

   - Khách hàng với Cơ quan quản lý Nhà nước: 2 bước

   - Khách hàng tổ chức thi công: 1 bước