• Dịch vụ trong quá trình thực hiện Hợp đồng mua bán điện

   1. Trong quá trình thực hiện HĐMBĐ, Khách hàng có nhu cầu cung cấp dịch vụ khác có thể gửi yêu cầu cung cấp dịch vụ qua các phương thức sau:

   a. Giao dịch trực tuyến điện tử tại chuyên mục “Chăm sóc khách hàng” trên Website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng (TT.CSKH) (Danh sách các địa chỉ Website tại đây: https://www.evn.com.vn/c3/evn-va-khach-hang/Trung-tam-cham-soc-khach-hang-dien-luc-9-144.aspx);

   b. Gửi Email, fax, gọi điện thoại, gửi bưu điện và các tiện ích khác theo địa chỉ được niêm yết tại Phòng Giao dịch khách hàng và trên Website;

   c. Khách hàng trực tiếp đến Phòng Giao dịch khách hàng của Điện lực/Công ty Điện lực (ĐL/CTĐL).

   2. Thủ tục và trách nhiệm trong việc cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng, trong quá trình thực hiện HĐMBĐ quy định trong bảng dưới đây: 

   TT

   Loại hình dịch vụ

   Giấy tờ khách hàng cung cấp

   Thời gian giải quyết của ĐL/CTĐL

   Trách nhiệm chi phí

   Chỉ dẫn liên quan

   ĐL/CTĐL

   Khách hàng

   1

   Thay đổi công suất sử dụng điện/thay đổi loại công tơ 01 pha, 03 pha

   1. Giấy đề nghị

   2. Bảng kê thiết bị điện sử dụng

   - Thành phố/thị xã/thị trấn: không quá 03 ngày làm việc

   - Nông thôn: không quá 05 ngày làm việc

   - Nếu phải lắp máy biến dòng: không quá 07 ngày làm việc

   Các chi phí còn lại, đã trừ Chi phí thuộc trách nhiệm của Khách hàng

    

   • Lưới điện hạ áp: Từ sau áp tô mát bảo vệ (ngay sau công tơ) đến địa điểm sử dụng điện của Khách hàng
   • Lưới điện trung áp: Từ  điểm đấu nối  đến địa điểm sử dụng điện của Khách hàng

    

   2

   Thay đổi công suất sử dụng điện/thay đổi loại công tơ 01 pha, 03 pha (Đối với khách hàng SX, KD, DV có công suất sử dụng cực đại ≥ 40kW)

   1. Giấy đề nghị

   2. Bảng kê thiết bị điện sử dụng

   3. Bản đăng ký biểu đồ phụ tải

   3

   Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm

   1. Giấy đề nghị

   - Không quá 07 ngày làm việc

    

   Toàn bộ chi phí (trừ công tơ)

   4

   Thay đổi mục đích sử dụng điện

    

    

    

    

    

   4.1 Từ sử dụng điện ngoài sinh hoạt sang sử dụng điện sinh hoạt

   1. Giấy đề nghị

   - Không quá 01 ngày làm việc

    

    

   Miễn phí

   Trường hợp Khách hàng đang sử dụng điện ngoài sinh hoạt có yêu cầu thay đổi sang sử dụng điện sinh hoạt, Khách hàng cùng với ĐL/CTĐL thực hiện chấm dứt HĐMBĐ ngoài sinh hoạt và ký kết HĐMBĐ sinh hoạt mới. 

    

   4.2 Chuyển sử dụng điện ngoài sinh hoạt phải thay đổi giá bán điện

   1. Giấy đề nghị

   2. Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện

   - Không quá 03 ngày làm việc

    

   Trường hợp Khách hàng đang sử dụng điện ngoài sinh hoạt có yêu cầu thay đổi mục đích sử dụng điện dẫn đến thay đổi giá bán điện, Khách hàng cùng với ĐL/CTĐL thực hiện lập ‘Biên bản thỏa thuận tỷ lệ mục đích sử dụng điện’ theo thực tế.

    

    

   4.3 Từ sử dụng điện sinh hoạt sang sử dụng điện ngoài sinh hoạt

    

   Trường hợp Khách hàng đang sử dụng điện sinh hoạt có yêu cầu thay đổi sang sử dụng điện ngoài sinh hoạt, Khách hàng cùng với ĐL/CTĐL thực hiện chấm dứt HĐMBĐ sinh hoạt, lập “Biên bản thỏa thuận tỷ lệ mục đích sử dụng điện” theo thực tế và ký kết HĐMBĐ ngoài mục đích sinh hoạt.

    

   5

   Thay đổi định mức sử dụng điện

   1. Giấy đề nghị

   2. Sổ hộ khẩu/Sổ tạm trú/xác nhận công an quản lý địa bàn cho các hộ/người dùng chung tại địa điểm sử dụng điện

   - Không quá 03 ngày làm việc

    

   Miễn phí

    

   6

   Thay đổi chủ thể HĐMBĐ

   1. Giấy đề nghị

   2. Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ mới

   - Không quá 02 ngày làm việc (Khách hàng sử dụng điện sinh hoạt)

   - Không quá 03 ngày làm việc (Khách hàng sử dụng điện ngoài sinh hoạt)

    

    

   Miễn phí

    

   7

   Kiểm tra công tơ và thiết bị đo đếm khác

   1. Giấy đề nghị

    

    

   1. Khi Khách hàng có yêu cầu kiểm tra công tơ hoặc thiết bị đo đếm khác ĐL/CTĐL/TCTĐL có trách nhiệm kiểm tra miễn phí và thông báo cho Khách hàng kết quả kiểm tra thiết bị đo đếm.
   2. Trường hợp Khách hàng không đồng ý với kết quả của ĐL/CTĐL/TCTĐL, Khách hàng có quyền đề nghị Sở Công Thương tổ chức kiểm định độc lập.
   3. Trong trường hợp đơn vị kiểm định độc lập xác định thiết bị đo đếm điện đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn quy định, Khách hàng có trách nhiệm thanh toán chi phí kiểm định cho đơn vị kiểm định độc lập.

    

   Kiểm tra

   Điện lực thực hiện

   - Không quá 01 ngày làm việc (đối với công tơ) 

   - Không quá 03 ngày làm việc (đối với máy biến dòng/máy biến điện áp)

    

   Miễn phí

    Kiểm định

   - Tổ chức kiểm định độc lập thực hiện

   - Không quá 15 ngày làm việc

    

   Toàn bộ chi phí: nếu thiết bị đo đếm sau kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật về đo lường

   8

   Cấp điện trở lại khi khách hàng đã tạm ngừng sử dụng điện

   1. Giấy đề nghị

   - Không quá 02 giờ đối với khu vực thành thị

   - Không quá 08 giờ đối với khu vực nông thôn

    

   Tiền điện chưa thanh toán, lãi chậm trả, phí đóng cắt điện

    

   9

   Cấp điện trở lại khi khách hàng bị tạm ngừng sử dụng điện do yêu cầu của cơ quan Nhà nước

   1. Giấy đề nghị

   2. Văn bản cho phép của Cơ quan thẩm quyền

    

   10

   Thay đổi thông tin đã đăng ký

   Giấy đề nghị

   - Ngay sau khi tiếp nhận yêu cầu nhưng không quá 01 ngày làm việc

   - Trường hợp phải ký phụ lục HĐMBĐ không quá 02 ngày làm việc

    

   Miễn phí

    

   11

   Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện

   1.Giấy đề nghị

   - Không quá 01 ngày làm việc

    

   Miễn phí

   (*)

   12

   Xử lý báo mất điện

   1. Khách hàng cung cấp thông tin dưới mọi hình thức

   - Do ngừng giảm cung cấp điện có kế hoạch: Theo kế hoạch đã thông báo

    

   Miễn phí

    

   - Do sự cố: Không quá 02 giờ

   Các Bên chịu trách nhiệm khắc phục sự cố thuộc tài sản quản lý

    

   13

   Gia hạn HĐMBĐ

   1. Giấy đề nghị

   - Không quá 01 ngày làm việc

    

   Miễn phí

    

   14

   Chấm dứt HĐMBĐ

   1.  Giấy đề nghị

    

   - Không quá 02 ngày làm việc

    

   Miễn phí

    

   (*): Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện

   1. Khách hàng có yêu cầu thay đổi hình thức thanh toán tiền điện đã ký trong HĐMBĐ, có thể lựa chọn một hay nhiều hình thức thanh toán và gửi yêu cầu thay đổi.

   2. Các hình thức thanh toán tiền điện bao gồm:

   a. Ủy nhiệm thu/Ủy nhiệm chi;

   b. Trích nợ tự động;

   c. Tại quầy của Ngân hàng/ĐL/CTĐL ;

   d. Qua máy ATM/Internet Banking/Mobile Banking/SMS Banking;

   e. Qua các Tổ chức trung gian thanh toán; 

   f. Các hình thức khác được thỏa thuận trong HĐMBĐ.