• 03/11/2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 161/NQ-CP ngày 29/10/2020 về đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (DNNN).


  • 09/10/2020

Tại Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 4/10/2020, Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì xây dựng hợp phần thực trạng và phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng năng lượng, điện lực, dự trữ,...


  • 06/10/2020

Chính phủ có Nghị quyết 140/NQ-CP ngày 2/10/2020 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 55 -NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.


  • 02/10/2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 136/NQ-CP ngày 25/9/2020 về phát triển bền vững đến năm 2030. Trong đó, có mục tiêu đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn năng lượng bền vững, đáng tin cậy và có khả năng chi trả cho tất cả mọi người.


  • 17/09/2020

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn...


  • 16/09/2020

Đó là một trong những nội dung của Quyết định số 1345/QĐ-EVN, được Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành ngày 14/9/2020 về Kế hoạch hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020.


  • 15/09/2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/9/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển các vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ).


  • 14/09/2020

Ngày 9/9/2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 22/2020/TT-BCT, quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/10/2020.


  • 14/09/2020

Đó là một trong những nội dung quy định tại Thông tư số 23/2020/TT-BCT quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại, được Bộ Công Thương ban hành ngày 9/9/2020. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 30/10/2020.


  • 14/09/2020

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 9/9/2020, quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực, thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 26/10/2020.