• 17/09/2020

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn...


  • 16/09/2020

Đó là một trong những nội dung của Quyết định số 1345/QĐ-EVN, được Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành ngày 14/9/2020 về Kế hoạch hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020.


  • 15/09/2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/9/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển các vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ).


  • 14/09/2020

Ngày 9/9/2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 22/2020/TT-BCT, quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/10/2020.


  • 14/09/2020

Đó là một trong những nội dung quy định tại Thông tư số 23/2020/TT-BCT quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại, được Bộ Công Thương ban hành ngày 9/9/2020. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 30/10/2020.


  • 14/09/2020

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 9/9/2020, quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực, thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 26/10/2020.


  • 10/09/2020

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 1375/QĐ-TTg (ngày 8/9/2020) phê duyệt Kế hoạch bảo vệ môi trường ngành Công Thương giai đoạn 2020-2025.


  • 05/09/2020

Thủ tướng ban hành Quyết định 1369/QĐ-TTg (ngày 3/9/2020) về Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Công nghiệp và Thương mại. Theo đó, có nhiều danh mục liên quan đến năng lượng.


  • 04/09/2020

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 35/CT-TTg (ngày 1/9/2020) về triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai.


  • 03/09/2020

Bô Công Thương ban hành Quyết định số 2093/QĐ-BCT ngày 7/8/2020, phê duyệt Đề án Thiết kế mô hình thị trường bán lẻ điện cạnh tranh Việt Nam.