• 06/12/2018

Đó là một trong những nội dung tại Quyết định số 1465/QĐ-EVN ngày 29/11/2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Chương trình công tác pháp chế năm 2019.


  • 05/12/2018

Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 45/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện.


  • 05/12/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai.


  • 04/12/2018

Là một trong những yêu cầu của Phó Thủ tướng CP Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về các giải pháp cung cấp than cho sản xuất điện diễn ra mới đây. Văn phòng Chính phủ đã có VB số 445/TB-VPCP ngày 3/12/2018 thông báo ý kiến kết luận của Phó thủ tướng tại cuộc họp này.


  • 28/11/2018

Nội dung này được quy định cụ thể tại Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 - quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.


  • 20/11/2018

Là một trong những chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Văn bản 11129/VPCP-CN ngày 15/11/2018) về công tác bảo vệ môi trường và tình hình xử lý, tiêu thụ tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.


  • 15/11/2018

Là một trong những mục tiêu của UBND thành phố Hà Nội qua Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện (DSM) trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020 (Kế hoạch số 209/KH-UBND, ngày 8/11/2018).


  • 13/11/2018

Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 9/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về trình tự, thủ tục, hồ sơ chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.


  • 12/11/2018

Ngày 07/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 149/2018/NĐ-CP quy định chi tiết khoản 3, Điều 63 Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.


  • 07/11/2018

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về phương án sử dụng nguồn vốn khấu hao hình thành từ nguồn ngân sách cấp cho bồi thường, di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, Tuyên Quang của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Văn bản số 422/TB-VPCP, ngày 6/11/2018).