Infographic: Gần 82.400 điểm bầu cử trên cả nước được đảm bảo điện như thế nào?

11:02 | 21/05/2021 | 4.073 lượt xem

Đến nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án đảm bảo điện cho tất cả các điểm bầu cử trên cả nước.

Chi tiết...