Thi đua "5 nhất” xây dựng dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối