• Các dịch vụ có chi phí trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện

   1. Các loại hình dịch vụ

   a. Thay đổi vị trí đo đếm;

   b. Thay đổi công suất sử dụng;

   c. Cấp điện trở lại theo khách hàng yêu cầu;

   d. Kiểm tra/kiểm định thiết bị đo đếm.

    

   2. Các loại thông tin khách hàng cung cấp.

   a. Giấy tờ tùy thân;

   b. Bảng kê thiết bị sử dụng điện (trường hợp thay đổi công suất sử dụng);

   c. Giấy tờ quyền/được phép sử dụng vị trí đo đếm mới (trường hợp thay đổi vị trí thiết bị đo đếm và vị trí mới không thuộc quyền sở hữu của khách hàng);

   d. Đăng ký biểu đồ phụ tải (trường hợp ngoài sinh hoạt công suất ≥ 40kW).

   3. Thời gian cung cấp dịch vụ: Không quá 05 ngày làm việc. Trường hợp kiểm tra thiết bị đo đếm không quá 03 ngày làm việc.

   4. Chi phí của khách hàng.

   a. Trường hợp thay đổi vị trí đo đếm: toàn bộ chi phí thay đổi (trừ hệ thống thiết bị đo đếm và thiết bị đóng cắt là tài sản của Điện lực/Công ty Điện lực/Tổng công ty Điện lực);

   b. Trường hợp thay đổi công suất sử dụng: từ điểm đấu nối đến địa điểm sử dụng điện của khách hàng (trừ hệ thống thiết bị đo đếm và thiết bị đóng cắt là tài sản của Điện lực/Công ty Điện lực/Tổng công ty Điện lực);

   c. Trường hợp cấp điện trở lại theo khách hàng yêu cầu: chi phí ngừng, cấp điện trở lại theo qui định hiện hành;

   d. Đối với trường hợp kiểm định độc lập công tơ/thiết bị đo đếm: Toàn bộ chi phí kiểm định (của đơn vị độc lập) khi kết quả kiểm định xác định công tơ/thiết bị đo đếm điện đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn quy định.

   5. Trình tự thực hiện