Đ/c Đỗ Thị Loát

Trưởng Ban Kiểm soát EVN

 

 

Đ/c Đoàn Thị Thanh Bình

Kiểm soát viên Nhà nước

 

Đ/c Bùi Đình Thanh

Kiểm soát viên Nhà nước

Ngày 3/10/2011, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có Quyết định số 959/QĐ-EVN về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các Ban thuộc cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Ngày 25/3/2013, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định số 240/QĐ-EVN về việc thành lập Ban Quản lý đầu tư vốn.

Ngày 29/3/2013, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định số 275/QĐ-EVN về việc thành lập Ban An toàn.

Ngày 23/4/2019, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định số 505/QĐ-EVN về việc hợp nhất các ban, cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Đảng ủy) với các ban chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt nam (Cơ quan EVN) có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. 

Ngày 24/4/2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quyết định số 347/QĐ-EVN về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng và các Ban chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Quyết địn này thay thế Quyết định số 1605/QĐ-EVN ngày 18/11/2021 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng và các Ban chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

1. Văn phòng

Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác văn thư, lưu trữ và quy trình nghiệp vụ về văn phòng số trong toàn EVN; công tác quản trị, lễ tân, kế hoạch, tài chính kế toán, phương tiện đi lại phục vụ công tác Cơ quan EVN; công tác tổng hợp và thư ký cho Ban Tổng giám đốc; công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Cơ quan EVN và các đơn vị hạch toán phụ thuộc làm việc tại Tòa nhà EVN.

2. Ban Tổ chức và Nhân sự

Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác tổ chức bộ máy, đổi mới và phát triển doanh nghiệp, cán bộ, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, lao động, tiền lương, y tế, vệ sinh lao động, thi đua và khen thưởng.

3. Ban Kế hoạch

Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác kế hoạch hàng năm, kế hoạch dài hạn, quy hoạch điện lực và công tác tổng kết, thống kê kết quả hoạt động của EVN.

4. Ban Tài chính Kế toán

Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác kinh tế tài chính, hạch toán kế toán của EVN.

5. Ban Kiểm tra - Thanh tra

Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành các lĩnh vực công tác: thanh tra, kiểm tra; xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác bảo vệ; công tác quốc phòng.

6. Ban Pháp chế

Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác pháp chế trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của EVN; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của EVN.

7. Ban Truyền thông

Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác thông tin truyền thông, quảng bá thương hiệu, tuyên truyền văn hóa doanh nghiệp, công tác truyền thống của EVN.

8. Ban Quan hệ quốc tế

Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác quan hệ quốc tế, hợp tác với các đối tác nước ngoài trong việc tìm kiếm cơ hội và xúc tiến các chương trình, dự án hợp tác với đối tác nước ngoài, thu xếp nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng và các tổ chức tài chính nước ngoài và các quan hệ, hợp tác quốc tế khác.

9. Ban Kỹ thuật - Sản xuất

Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác quản lý kỹ thuật, sản xuất, vận hành, sửa chữa nguồn điện và lưới điện, công tác quản lý nhiên liệu, vật tư cho sản xuất kinh doanh của EVN và các vấn đề kỹ thuật có liên quan trong công tác phát triển hệ thống điện của EVN.

10. Ban Thị trường điện

Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành các công tác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và tham gia của EVN trong thị trường điện (phát điện, bán buôn và bán lẻ điện cạnh tranh); công tác mua bán điện giữa EVN và các đơn vị phát điện, mua bán điện giữa các nhà máy điện trực thuộc EVN với các Tổng công ty Điện lực; công tác mua bán điện với nước ngoài.

11. Ban Kinh doanh

Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác kinh doanh điện năng, quản lý mua điện từ các nguồn điện phân tán, điện nông thôn và dịch vụ khách hàng của EVN.

12. Ban Khoa học công nghệ và Môi trường

Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành hoạt động khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường trong các lĩnh vực đầu tư và sản xuất kinh doanh của EVN.

13. Ban Viễn thông và Công nghệ thông tin

Tham mưu, giúp việc Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác viễn thông dùng riêng, công nghệ thông tin, tự động hóa và điều khiển, chuyển đổi số phục vụ cho hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

14. Ban Quản lý đầu tư

Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác đầu tư xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các dự án đầu tư, tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế, dự toán đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn các công trình.

15. Ban Quản lý xây dựng

Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác quản lý tiến độ, chất lượng, thực hiện hợp đồng xây dựng trong giai đoạn thực hiện đầu tư các dự án cho đến khi hoàn thành đưa vào sử dụng. 

16. Ban Quản lý đấu thầu

Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác quản lý đấu thầu trong lĩnh vực đầu tư phát triển, mua sắm từ nguồn chi phí sản xuất kinh doanh.

17. Ban Quản lý đầu tư vốn

Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc quản lý, điều hành, giám sát, đánh giá hoạt động của các doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của EVN và Người đại diện của EVN tại doanh nghiệp khác; công tác cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn, thoái vốn của EVN; chỉ đạo các công ty con do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ tổ chức quản lý vốn và Người đại diện tại doanh nghiệp khác.

18. Ban An toàn

Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc quản lý, điều hành công tác an toàn gồm: an toàn lao động, bảo hộ lao động, an toàn điện, hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, văn hóa an toàn, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, an toàn trong đầu tư xây dựng của EVN.