21:33 | 18/08/2011 | 8.087 lượt xem

Các Trung tâm Tiết  kiệm năng lượng có chức năng nghiên cứu, tư vấn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân và nhân dân sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả theo quy định của pháp luật. Nhiệm vụ của đơn vị là tổng hợp các dữ liệu về năng lượng; xây dựng các đề án, chương trình về sử dụng tiết kiệm, hiệu quả...