Gần 2,8 tỷ M3 nước phục vụ đổ ải vụ Đông Xuân 2023-2024