Tiêu thụ điện toàn quốc lần đầu tiên vượt 1 tỷ kWh/ngày