Tuổi trẻ ngành Điện với hành trình “Tự hào một dải non sông”