EVN tích cực thực hiện Nghị quyết 35 - NQ/TW về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, EVN còn tích cực thực hiện Nghị quyết số 35 - NQ/TW về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thời gian qua, bên cạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo về công tác cấp điện cho nền kinh tế - xã hội, Đảng uỷ Tập đoàn Điện lực Việt Nam còn chú trọng đến công tác xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được thành lập theo Quyết định số 299-QĐ/ĐUK ngày 08/10/2007 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương với 23 tổ chức Đảng trực thuộc và gần 5.500 đảng viên. Tổng số cán bộ công nhân viên, người lao động của Tập đoàn là hơn 97.000 người đang làm việc, sinh sống ở 63/63 tỉnh thành phố của cả nước.

Hoạt động chính của EVN gồm đầu tư xây dựng các công trình nguồn điện, sản xuất, truyền tải, phân phối điện năng và các dịch vụ phụ trợ; xuất nhập khẩu, kinh doanh buôn bán điện năng. Nhiệm vụ chủ yếu của EVN là quản lý, vận hành toàn bộ hệ thống điện quốc gia, đảm bảo cung cấp điện cho đất nước.

Với lĩnh vực quan trọng có ảnh hưởng từ vĩ mô đến vi mô của cả nền kinh tế - xã hội; phạm vi hoạt động rộng, quy mô nhân sự lớn, địa bàn trải dài khắp cả nước. Các thông tin hoạt động của ngành Điện nói chung và EVN nói riêng thường bị các đối tượng xấu, phản động, bất mãn trong và ngoài nước lợi dụng để chống phá Đảng, Nhà nước và ngành, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội, các loại hình, phương thức truyền thông phát triển mạnh mẽ như vũ bão. Do đó, bên cạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo chức năng, nhiệm vụ, công tác thông tin, tuyên truyền luôn được Đảng uỷ, các cấp uỷ, Ban lãnh đạo và các tổ chức đoàn thể thuộc EVN quan tâm, chú trọng. Đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết số 35 - NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (gọi tắt là Nghị quyết 35).

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN phát biểu tại buổi giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết 35

Ngay sau khi Nghị quyết số 35 - NQ/TW, Đảng uỷ EVN đã thành lập Ban Chỉ đạo Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 35 EVN); Ban chỉ đạo 35 EVN đã xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động với mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng; Tổ chức quán triệt, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Đảng ủy EVN; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của Đảng ủy nhằm đạt yêu cầu, mục tiêu đề ra. Đảng ủy EVN lãnh đạo, chỉ đạo đến cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và kỷ luật phát ngôn, viết và làm theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tổ chức sơ kết, tổng kết để kiểm điểm lại quá trình hoạt động; rút kinh nghiệm những tồn tại và đưa ra phương hướng nhiệm vụ cho giai đoạn tiếp theo…

Trong sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy EVN yêu cầu nội dung đánh giá công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được duy trì và triển khai nghiêm túc hàng tháng. Đề cao vai trò cấp ủy viên và đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, trưởng các đơn vị trực thuộc trong việc nắm bắt các thông tin xấu, độc, không chính thống, kịp thời phản ánh về Ban Chỉ đạo 35 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam để có biện pháp ngăn ngừa kịp thời.

Đảng ủy EVN cũng thường xuyên thực hiện các chương trình giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị tại các Đảng ủy trực thuộc.

Bên cạnh việc thông tin tuyên truyền về cuộc thi trên trang website của tập đoàn, các ấn phẩm, xuất bản phẩm của ngành dưới nhiều hình thức khác nhau, Đảng uỷ EVN đã chủ động hưởng ứng các cuộc thi viết chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới do các Ban Chỉ đạo 35 khối cơ quan Trung ương và các Cơ quan phối hợp phát động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Tập đoàn về mục đích, ý nghĩa của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Năm 2023, Đảng ủy EVN ban hành công văn số 1139-CV/ĐU ngày 04/5/2023 về việc Hưởng ứng Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Ba. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu đồng chí Bí thư các tổ chức Đảng trực thuộc, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên EVN căn cứ thể lệ, định hướng chủ đề cuộc thi để phát động, triển khai tại đơn vị bảo đảm sâu rộng, sáng tạo, hiệu quả. Việc tuyên truyền cuộc thi được tổ chức rộng rãi trong nội bộ các tổ chức Đảng, cơ quan đơn vị trực thuộc EVN, khuyến khích toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia. Đảng uỷ cũng giao cho mỗi tổ chức đảng trực thuộc, tổ chức đoàn thể có ít nhất 1 tác phẩm tham dự cuộc thi. Riêng Chi bộ Trung tâm Thông tin Điện lực có ít nhất 02 tác phẩm.

Cho đến nay, nhiều cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ EVN đã tham gia nhiều chương trình phát động Cuộc thi viết về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Giải báo chí xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) với hàng trăm bài viết các thể loại, bám sát thể lệ mà Ban tổ chức cuộc thi đưa ra. Những hoạt động thiết thực đó đã phần nào minh chứng cho sự nghiêm túc, quyết tâm của Đảng bộ Tập đoàn trong việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong mọi tình huống phấn đấu luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; làm tốt công tác xây dựng Đảng. Đồng thời chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, của đất nước.

Link gốc


  • 31/07/2023 03:43
  • Theo congthuong.vn
  • 4232