Đảng bộ Công ty Thủy điện Hòa Bình: Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

Đảng bộ Công ty Thủy điện Hòa Bình vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng. Đồng chí Lương Bá Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy EVN truyền đạt Nghị quyết.

Đồng chí Lương Bá Thanh - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy EVN truyền đạt các nội dung Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ và 190 đảng viên trong Đảng bộ.

Tại Hội nghị, đồng chí Lương Bá Thanh đã truyền đạt tới các đại biểu về nội dung và mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ cần thực hiện của 4 Nghị quyết:

(1) Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”;

(2) Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

(3) Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới;

(4) Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Lương Bá Thanh thông tin tới các đảng viên về tình hình quốc tế và khu vực; chủ trương, đường lối lãnh đạo toàn diện của Đảng trong việc giữ vững an ninh ổn định chính trị xã hội, giữ vững chủ quyền lãnh thổ biên giới và biển đảo; duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, kiềm chế lạm phát, đưa Việt Nam trở thành trung tâm kết nối phát triển kinh tế khu vực ASEAN.

 


  • 12/01/2018 04:08
  • Trịnh Văn Nam (Công ty Thủy điện Hòa Bình)